september 12, 2013

Så får vi råd att satsa både på välfärd och sänkt skatt på arbete

I svensk politik finns ett dilemma. Socialdemokraterna och vänstern vill satsa mer på skola, vård och omsorg (och kanske kultur och infrastruktur), genom att höja skatten på arbete. Alliansen vill hålla utgifterna nere, för att kunna sänka skatten på arbete. Men det är ett falskt dilemma; endast 27 procent av de offentliga utgifterna används till utbildning, sjukvård och omsorg.

SSU och LUF har lagt fram ett utförligt förslag till skattereform som tillåter en kraftig minskning av inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare. Det omfattar bland annat höjda utsläppsskatter, återinförd fastighetsskatt, borttagna RUT-, ROT-, rese- och ränteavdrag, höjning av alla momssatser till 25 procent, avskaffat sjöfartsstöd, och avskaffade rabatter på arbetsgivaravgiften. Det är ett lovvärt initiativ, som tyvärr inte alltid träffar målet att stimulera arbete, sparande och entreprenörskap. Bördan på husägare skulle också bli orimlig, om man återinförde Göran Perssons massiva fastighetsskatt, och samtidigt avskaffade ränteavdraget.

Slöseriombudsmannen är ett annat initiativ, som mest riktar in sig på enskilda projekt vars samhällsnytta kan ifrågasättas. Men penningsummorna är inte särskilt stora. Och det är svårt att grunda några långsiktiga beslut på SlösO:s material.

Det finns många andra utgifter som kan undvikas, och nya intäkter som kan uppbäras, så att man antingen kan satsa mer på skolan, vården och omsorgen, bygga hållbar infrastruktur, eller minska beslagen av folkets löner och pensioner. Här är några förslag, utöver de som nämnts ovanför:

Administration och finanser
 • Sänk eller avskaffa partistödet. Partierna klarade sig innan de kvalificerade sig för partistöd. Partistödet är totalt 444 miljoner kronor/år.
 • Avskaffa stödet till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Förbunden klarade sig utmärkt innan bidragen infördes 2010. Och om partierna tar sina kvinnoförbund på allvar, kan de själva överföra pengar, i stället för att utnyttja skattemedel. 15 miljoner kr/år.
 • Halvera antalet riksdagsledamöter. Riksdagen kostar totalt 1,6 miljarder/år.
 • Överför Allmänna arvsfondens medel till statskassan, så medlen används ansvarsfullt. Idag har de svårt att få avsättning för sina resurser. Avkastningen är 600 miljoner/år.
Rättsväsen
 • Slå ihop länspolismyndigheterna till en enda. Polisens totala anslag är 20,5 miljarder/år.
 • Slå ihop mindre tingsrätter till samma organisation, men behåll verksamheten på alla tingshus. Behandla mängdbrott på varje ort, men samla specialistkompetens på vissa orter. Domstolarna kostar 5 miljarder/år.
 • Att avkriminalisera bruk av narkotika, skulle minska belastningen på rättsväsendet, göra personer som använt droger användbara som vittnen, stärka den personliga integriteten, och minska missbrukares utanförskap. Storskaligt innehav, och försäljning, ska fortsätta straffas som förut. Drygt 90 000 narkotikabrott anmäls per år; de flesta är ringa (dvs bruk, eller innehav för eget bruk). Totalt anmäls cirka 1,4 miljoner brott/år. Det är alltså ungefär 6% av alla brott som avkriminaliseras. Rättsväsendets totala anslag är 39 miljarder/år.
 • Fler alternativ till fängelse. Idag måste man ha arbete eller bedriva studier för att få intensivövervakning (fotboja). Den som inte uppfyller kraven tvingas i fängelse i stället, men borde kunna delta i dagverksamhet på anstalt, och tillbringa nätter och helger hemma i fotboja; det sparar kriminalvårdens resurser, och förbättrar återanpassningen. Kriminalvården kostar ca 7,7 miljarder/år.
 • Lägg ner säkerhetspolisens författningsskydd. Terrorister kan inte hota demokratin, bara ställa till stor skada, och ska därför behandlas som vilka andra brottslingar som helst. Säpo kostar ca en miljard/år.
 • Lägg ner FRA. FRA kostar drygt 700 miljoner/år.
Näringsliv och arbete
 • Höj åldersgränsen för förmåner till pensionärer. 65-åringar är idag friskare än i någon tidigare generation. Garantipensionen kostar 17 miljarder/år, bostadstillägget 8 miljarder/år och äldreförsörjningsstödet drygt 600 miljoner/år.
 • Byt några kyrkliga helgdagar (trettondagen, Kristi Himmelsfärds dag etc) mot förlängd semester. Arbetsgivare kan anpassa arbetsschemat efter behov, och slipper OB-tillägg.
 • Sälj statens andelar i SAS och Nordea.
 • Avreglera spelmarknaden, och ta ut en ändamålsenlig spelskatt. Öppna något nytt kasino, till exempel i Linköping/Norrköping, Strömstad, Storlien eller Visby. Svenska Spel ger ca 5 miljarder/år i vinst.
 • Avskaffa avdragsrätten för alkoholdrycker.
 • Höj skatten för utomhus- och direktreklam. Idag ligger reklamskatten på 8 procent. Nyhetstidningar har en lägre skattesats. Reklamskatten inbringar totalt 4 miljarder/år.
Miljö och naturresurser
 • Skatt på ekologiskt fotavtryck från energiproduktion. Kärnavfall kan beskattas efter strålningspotential, och vattenkraft efter avlett flöde multiplicerat med fallhöjd (meter upphöjt till 4, bara det gör skattesatsen intressant).
 • Skatt på gruvdrift och bergtäkter, per påverkad markyta eller brutet berg. Idag tar staten bara upp en mineralersättning på 0,5 promille; Sverige ska inte skänka bort ändliga resurser nästan gratis.
 • Minska utsläppsrätterna. Utsläppen av växthusgaser har minskat, och paradoxalt gjort det billigare att smutsa ner. Koldioxidskatterna ger 25 miljarder/år.
 • Belägg Kungliga Djurgårdsförvaltningen med vinstkrav. Omsättningen är ca 130 miljoner/år.
 • Höj den kommunala vattentaxan för att finansiera underhåll av infrastrukturen, och det ekologiska fotavtrycket.
 • Höj avgiften på orenade avlopp.
 • Avskaffa fiskesubventionerna.
 • SMHI och Polarforskningssekretariatet kan ersättas av ett internationellt institut under Nordiska Rådet eller EU. Anslagen till SMHI är ca 200 miljoner/år. Polarforskningen får 38 miljoner/år.
Transport
 • Återinför fordonsskatten på fordon äldre än 30 år, med undantag för kulturhistoriskt viktiga fordon. De gamla bilarna är smutsigast och farligast. Hobbyfordon kan beskattas per vägsträcka i stället för per år, genom att ett maximalt vägmätartal stämplas på skattemärket; på så sätt kan de leva kvar, men hålls borta från vardagstrafiken. Fordonsskatten ger idag 12 miljarder/år.
 • Höj fordonsskatten för tunga bilar, för att bromsa kapprustningen i trafiken.
 • Extra fordonsskatt för motorbuller.
 • Dubbdäcksavgift för storstadsregionerna. Den kan kvitteras med klistermärke, som kontrolleras när bilarna står still.
 • Avskaffad miljöbilspremie. Om något årtionde måste alla bilar ändå vara miljöbilar, enligt nuvarande standard.
 • Stoppa Förbifart Stockholm. Förbifarten kommer kosta 61 miljarder med nuvarande finansieringsmodell.
 • Höjda spåravgifter för högt belastade järnvägsspår under högtrafik.
 • Strama åt förmånsbeskattningen av tjänstebilar.
 • Ta ut marknadspris för parkeringar i storstäder, i stället för att subventionera biltrafik. 
 • Trängselskatt för båtar i Stockholms inre skärgård. 
 • Ersätt trafikpolisen med statligt anställda väktare. Poliser är överkvalificerade för uppdraget.
Jordbruk och livsmedel
 • Skatt på handelsgödsel och djurantibiotika. Gödselskatten gav cirka 400 miljoner/år innan den avskaffades.
 • Skatt på tomma kolhydrater: Raffinerat socker, stärkelsesirap och ren stärkelse bidrar till övervikt. De används som utfyllnad i industritillverkad mat, för att hålla nere halten kött, fisk, frukt och grönt, som innehåller vitaminer och spårämnen. I Norge ger sockerskatten drygt 1 miljard kronor om året.
 • Skatt på natrium i livsmedel, enligt ovan.
 • Skattemärken på spritflaskor, för att få bort svartspriten från krogarna. Alkoholskatten ger 12 miljarder om året, varav drygt 4 miljarder för sprit.
Skola, vård och omsorg
 • Slå ihop de regionala etikprövningsnämnderna till en enda. Anslagen till de regionala etikprövningsnämnderna är ca 40 miljoner/år.
 • Höj maxtaxan i barnomsorgen. Den som har råd att betala, ska också göra det.
 • Överlåt ansvaret för hälsoinformation från landstinget till staten. Information är dyr att producera, men billig att sprida.
Kultur
 • Slå ihop Operan och Dramaten till samma bolag, med gemensam administration. Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Drottningholms slottsteater, Dansens Hus och Voksenåsen uppgår till drygt 900 miljoner/år.
 • Ta bort stödet till trossamfund. Det diskriminerar människor som inte bekänner sig till någon traditionell religion. 82 miljoner år, varav 7 miljoner till administration.
 • Överlåt Forum för levande historia till civilsamhället. Staten ska inte bedriva åsiktspropaganda. 44 miljoner/år.
Det finns ganska mycket pengar att hämta, utan att ta pengar från arbetares löner eller välfärden, eller hur?

EDIT: Jag har blivit ombedd att redovisa ungefär hur mycket pengar varje punkt handlar om. Jag har skrivit in totala budgeterade anslag och andra nyckeltal, så får läsaren göra en kvalificerad uppskattning om hur mycket pengar som kan sparas.